Author - iscona

Документация по провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ по проект № BG16RFOP002-2.040-0008

Документация по провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ по проект № BG16RFOP002-2.040-0008 „Подобряване на производствения капацитет на „ЕЛУКС“ ООД по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматична машина за огъване на елементи от листова ламарина – 1 брой

Read more...